Yaron Ezrahi (Hebrew University) -

The Changing Role of “Nature” in Modern Democratic Politics

Chad Horne (The Hebrew University of Jerusalem)  פרטים נוספים בהמשך

Turning international intervention into domestic cooperation in post-war societies.

Elad Carmel (University of Oxford)

Plants of Philosophy: Rationality, Potentiality and Utopia in Hobbes’s Political...

Frances Rosenbluth, (Yale University) -

Why Do So Few Women Run for Office? Evidence from Survey Experiments

אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

אבני פינה

תכנית אבני פינה הינה תכנית לימודים אוניברסיטאית חדשה המציעה קורסים להרחבת דעת לקהל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית.

התכנית מציעה קורסים בתחומי המדעים, הרוח, החברה, היהדות, המשפטים וגם קורסים בין-דיסציפלינאריים. רבים מקורסי התכנית הם ייעודיים ונבנו במיוחד עבור התכנית.

התכנית מבוססת על חלוקת תחומי הדעת באוניברסיטה לשלושה: תחום ניסויי; תחום הרוחתחום החברה. תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוג/ חוגים מתחום דעת אחד מהשלושה ילמד קורסים מתכנית אבני פינה משני התחומים האחרים. תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוגים משני תחומי דעת ילמד קורסים מתכנית אבני פינה מתחום הדעת השלישי.

בשנת הלימודים תש"ע הופעלה התכנית במסגרת מצומצמת שנועדה לבחון את דרך ההפעלה המתאימה בהמשך. במסגרת הניסוי הציעה התכנית כ-80 קורסים.

תלמיד שהחל את לימודיו במסלול החד-חוגי בתש"ע, חייב בלמידת 8 נ"ז מקורסי אבני פינה. אם למד התלמיד שנה אחת בחוג השייך למדעי הרוח- יהיה רשאי ללמוד קורסים מהתחום הניסויי בלבד. אם למד בשנה הראשונה ללימודיו בשני חוגים במדעי החברה- יהיה רשאי ללמוד קורסים משני תחומים-רוח וניסויי.

החל משנת הלימודים תשע"א כל התלמידים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה באחד מחוגי הפקולטה חייבים בלמידת קורסים מתכנית אבני פינה בהיקף של 4 נ"ז במהלך התוארתלמיד הלומד חוג אחד בלבד במדעי החברה חייב בלימודי קורסים בהיקף של 8 נ"ז מתכנית אבני פינה, ובנוסף את ההיקף הנדרש בתכנית בהתאם לכללי הפקולטה הנוספת שלו.

תלמידי הפקולטה למדעי החברה במסלול דו-חוגי, אשר שני חוגי לימודיהם נלמדים בפקולטה למדעי החברה- רשאים ללמוד קורסים מתכנית אבני פינה כקורסי בחירה, אך ורק באישור מראש מהמחלקה בה הם לומדים.

הציונים בקורסי אבני פינה יחושבו בממוצע לתואר, אולם לא ייכללו בממוצע החוגי. ציון עובר בקורסי אבני פינה, נקבעו כציון המעבר המקובל במחלקה הנותנת את הקורס, ובכל מקרה לא פחות מציון 55.

 

עברית
 אבני פינה