בוגר דו-חוגי / חג חוגי

שנת הלימודים תשע"ט

לימודי התואר הראשון  (ב"א)

יועץ ללימודי תואר ראשון – פרופ' אורן ברק

 

תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי

במסלול זה חייבת התלמיד/ה בלימודים במחלקה בהיקף של 56 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית). בנוסף, על התלמיד/ה ללמוד קורסים בהיקף 4 נ"ז מתכנית "אבני פינה", וכן קורס אינטרנטי ב"הכרת משאבי הספרייה" (ללא נ"ז וללא ציון מספרי) סה"כ 60 נ"ז, בהתאם לתכנית המפורטת להלן:

המסלול הדו-חוגי (60 נ"ז) לפי הפירוט הבא:          

א.    קורסי חובה שנה א'                                                            12 נ"ז

ב.    קורסי חובה שנה ב'                                                            12 נ"ז

ג.    קורסי ליבה  (שנים ב' ג')                                                  18-6 נ"ז

ד.    קורסי בחירה (שנים ב' ג')                                                18-6 נ"ז  (במכסת לימודי הבחירה ניתן ללמוד במהלך התואר עד 4 נ"ז של קורסים מחוץ למחלקה מתוך רשימת הקורסים המומלצים מחוץ למחלקה, קורסי אבני הפינה (בנוסף ל-4 נ"ז הנדרשים) או קורסים אחרים באישור יועץ הב"א )

ה.   סמינר (כולל 4 נ"ז לעבודת הסמינר)                                     8 נ"ז  (תלמיד/ה מצטיינת שממוצע ציוניה בתום שנה ב' יעמוד על 88 ומעלה, תורשה ללמוד סמינר נוסף במקום לימודי בחירה בהיקף 8 נ"ז. אין ללמוד יותר מסמינריון אחד אצל אותה/ו מרצה)

ו.     קורס במסגרת "אבני פינה"                                                      4 נ"ז (ראו הכללים ללימוד קורסי "אבני פינה" בפרק ד' בשנתון הפקולטה וכן בשנתון האוניברסיטה http://ap.huji.ac.il/)

                                                                                     סה"כ     60 נ"ז

 

קורסי חובה - שנה א' (סה"כ 12 נ"ז(

מבוא למדע המדינה                                                       4  נ"ז

מבוא למדע המדינה – תרגיל וכתיבה מדעית                    2 נ"ז                

פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים                           2  נ"ז   

יסודות המחשבה המדינית א'                                          2  נ"ז

משטר מדינת ישראל                                                      2  נ"ז

השתתפות במחקרים                                                    מטלה ללא נ"ז כל תלמיד בשנה א' ישתתף בשלוש שעות מחקר שנתיות במסגרת המעבדה לפסיכולוגיה פוליטית. לפרטים נוספים ניתן לפנות למעבדה במייל: lab.polpsych@mail.huji.ac.il

 

קורס בחירה                                                                  6 נ"ז                                                    

 

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב

  1. על מנת לעבור לשנה ב' חייבת התלמיד/ה להשיג ציון של 60 לפחות בכל אחד מקורסי החובה של שנה א' וציון ממוצע בהם של 70 לפחות.
  2. תלמיד/ה החוזרת על שנה א' חייבת לחזור על כל חובות הקורסים בהם קיבלה ציון הנמוך מ-60 (תלמידה החוזרת על קורס שבו קיבלה ציון של 60 או יותר, תגיע לסיכום בכתב עם מרצה הקורס לגבי חובותיה בנוסף למבחן הסופי)
  3. תלמיד/ה החוזרת על קורס או קורסים של שנה א' תאשר את תכנית הלימודים שלה מול יועץ הבוגר.

 

שנה ב

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו                                            4  נ"ז

מחשבה מדינית מודרנית                                                          2 נ"ז

יסודות המינהל הציבורי                                                            2 נ"ז

שיטות וגישות ביחסים בין-לאומיים ובמדע המדינה                      2 נ"ז

(תלמידה הלומדת "שיטות מחקר" במחלקה אחרת לא תלמד קורס זה ובמקומו תידרש ללמוד את אחד מקורסי הבחירה או הליבה המוצעים במחלקה להשלמות מכסת הנקודות)

גישות מחקר וסטטיסטיקה במדע המדינה וביחב"ל                       2 נ"ז

(תלמידה הלומדת  "שיטות סטטיסטיות" במחלקה אחרת (במדעי החברה, בבית הספר לחינוך או בבית הספר למינהל עסקים) לא תלמד קורס זה ותידרש ללמוד במקומו את אחד מקורסי הבחירה (או הליבה) המוצעים במחלקה)

קורסי ליבה                                                                              

קורסי בחירה (כולל קורסי אבני פינה, ע"פ כללי הפקולטה)                                                                                   

שנה ג'  

קורסי ליבה                                                                           (להשלמת מכסת הנ"ז)   

קורסי בחירה    (כולל קורס אבני פינה ע"פ כללי הפקולטה)           (להשלמת מכסת הנ"ז)

סמינר                                                                                      8 נ"ז

 

הערות:

  1. הציון בסמינריון יחולק לשניים: 4 נ"ז עבור חובות הקורס (לסמינרים המוגדרים בשנתון בהיקף של 4 נ"ז בלבד)  ו- 4 נ"ז עבור העבודה שתיכתב בסיומו.
  2. בשנה ג' על התלמידה להשלים את לימודיה בקורסי ליבה ובחירה לפי העדפתה האישית עד להשלמת המכסה הכוללת הנדרשת לסיום הלימודים במחלקה.

 

 

תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי

(תנאי קבלה בהתאם לאמור בפרק ד' בשנתון הפקולטה)

בתכנית החד חוגית שני מסלולי לימודים:

 

המסלול החד חוגי הרגיל (64 נ"ז) לפי הפירוט הבא:

א. קורסי חובה                            כמו בתכנית הדו-חוגית         

ב. קורסי ליבה                            כמו בתכנית הדו-חוגית                      

ג. קורסי בחירה                                  14-6 נ"ז      

ד.    2 סמינריונים                                 16  נ"ז  

ה.    קורסים במסגרת "אבני פינה"           4    נ"ז            

 

המסלול החד חוגי המורחב (72 נ"ז) לפי הפירוט הבא:

א. קורסי חובה                   כמו בתכנית הדו-חוגית                      

ב. קורסי ליבה                    כמו בתכנית הדו-חוגית                 

ג. קורסי בחירה                                 14-6 נ"ז      

  ד. 3 סמינריונים                               24  נ"ז 

  ה.    קורסים במסגרת "אבני פינה"       4   נ"ז            

הערה:

תלמידה הבוחרת במסלול החד-חוגי המורחב חייבת ללמוד אחד מהסמינריונים בשנה ב'.

 

חישוב ציון סופי לתואר ראשון (ב"א) במחלקה

ציון הגמר במחלקה ייקבע כציון משוקלל של ציוני התלמיד/ה, בהתאם למכסת הנקודות ולמבנה התכנית בה למדה, בתנאי שעמדה בכל אחד מהקורסים בהצלחה. הציונים הסופיים בכל הקורסים ישוקללו לפי מספר נקודות הזכות המוענקות לכל קורס.