לימודי הדגש בפוליטיקה ישראלית והשוואתית

שנת הלימודים תש"ף

מרצה אחראי: פרופ' גדעון רהט

 

מחקר הפוליטיקה הישראלית הוא חלק מהמחקר הכללי של פוליטיקה השוואתית. הייחודיות  של הפוליטיקה בישראל כמו גם הדמיון בינה לבין מערכות פוליטיות אחרות אינם יכולים להיות מוערכים ומזוהים ללא השוואה למתרחש במדינות אחרות. לכן הדגש זה משלב לימוד הפוליטיקה בישראל עם לימוד מחקר פוליטי השוואתי.

פוליטיקה השוואתית היא תחום העוסק בניתוח תופעות, מוסדות והתנהגות פוליטית בכל העולם באמצעות שימוש בכלים אוניברסליים (מושגים, מודלים, מתודולוגיה, גישות, תיאוריות). חקר הפוליטיקה ההשוואתית מבוסס על ההנחה כי לימוד הפוליטיקה במדינות שונות ועריכת השוואה ביניהן מרחיב ומעמיק את הבנתנו, כחוקרות/ים ואף כאזרחיות/ים, את הפוליטיקה כפי שהיא, ומשפר את יכולתנו לנתח, להסביר ולעתים אף לחזות את מהלכן. בהדגש זה נעסוק גם בהצעות לשינוי ולשיפור המערכת הפוליטית בישראל, בדגש על שמירת ושיפור הדמוקרטיה.

 

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות מושגים, גישות, כלי ניתוח ותיאוריות של הפוליטיקה ולהדגים את השימוש בהם, במיוחד אך לא רק, במקרה הישראלי. כלים אלו של הגישה ההשוואתית צריכים להיות מצויים ברשות כל אזרחית ואזרח, קל וחומר של מי שמתעתדות/ים להיות מעורבות/ים בהשפעה על מדיניות במסגרת פעילות פוליטית, חברתית, חינוכית או מחקרית.

 

תכנית הלימודים

תלמידות ותלמידי ההדגש בפוליטיקה ישראלית והשוואתית יהיו מחויבות ב-22 נ"ז לפחות בלימודי ההדגש. בכלל זה הן יחויבו ב-2 קורסי חובה ייעודיים של ההדגש בהיקף 2 נ"ז כל אחד (4 נ"ז בסה"כ); בלימוד עוד 4 נ"ז מבין מגוון קורסי הליבה של ההדגש; ב-6 נ"ז מבין קורסי הבחירה של  ההדגש; וכן בכתיבת עבודת סמינר במסגרת אחד הסמינרים שישויכו להדגש (8 נ"ז). קורסי הליבה והבחירה של ההדגש אותם ייקח/תיקח התלמיד/ה יעסקו חלקם בפוליטיקה ישראלית וחלקם בפוליטיקה השוואתית.

 

תנאי קבלה והגשת מועמדות

לימודי ההדגש פתוחים לכל תלמידות ותלמידי המחלקה למדע המדינה שיסיימו את לימודי שנה א' ויהיו זכאיות למעבר לשנה ב' במחלקה. תלמידות ותלמידים המעוניינות להצטרף להדגש זה יגישו בקשה בתום לימודי שנה א' וקבלת הציונים, עד לתאריך 1.9.2019 למייל political@savion.huji.ac.il  בליווי קורות חיים והצהרת כוונות, שלא תעלה על מאתיים מילים, בה ת/יספר המועמד/ת על תחומי התעניינותו/ה הקשורים להדגש.

 

סיכום לימודי מדע המדינה בהדגש פוליטיקה ישראלית והשוואתית

קורסי חובה להדגש*

4 נ"ז

קורסי חובה כלליים**

24 נ"ז

קורסי ליבה בהדגש***

4-6 נ"ז

קורסי בחירה בהדגש

4-6 נ"ז

כתיבת סמינר במסגרת ההדגש

8 נ"ז

קורסי אבני פינה

4 נ"ז

קורסי בחירה אחרים

8-12 נ"ז

סה"כ

60 נ"ז

* קורסי החובה בהדגש יהיו: פוליטיקה ישראלית במבט השוואתי (2 נ״ז), והתנהגות פוליטית השוואתית (2נ״ז).
** תלמידות ההדגש עשויות להיות פטורות מקורסי שיטות מחקר וסטטיסטיקה וכתיבה מדעית אם הקורסים נלמדים בחוגם השני. תלמידות שיהיו פטורות מקורסים אלו ישלימו את נקודות הזכות החסרות מבין קורסי הבחירה והליבה של המחלקה למדע המדינה.
*** קורסי ליבה המשויכים להדגש מתוך קורסי הליבה המוצעים על ידי חברות/י הסגל של המחלקה למדע המדינה. היצע הקורסים עשוי להשתנות מעת לעת.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' גדעון רהט