מגמה ביחסים בינלאומיים

שנת הלימודים תשפ"א

ראש המגמה: פרופ' דניאל שוורץ


המגמה נועדה לשלב לימודים ביחסים בינלאומיים כתחום נושק ללימודי מדע המדינה. מטרתה לאפשר לתלמידות ולתלמידים המעוניינות/ים להתמחות בסוגיות העוסקות בממשק שבין הזירה המדינתית והבינלאומית או בסוגיות עם נגיעה לזירה הבינלאומית לשלב קורסי יסוד וקורסי בחירה מהמחלקה ליחסים בינלאומיים. המגמה מבוססת על הקרבה הדיסציפלינרית בין המחלקות, ומאפשרת לתלמידות/ים מתקדמות/ים במדע המדינה לחזק את היכרותן/ם עם תיאוריות ומתודות מתחום היחסים הבינלאומיים. המגמה מסייעת, באופן מיוחד, לתלמידות/ים במסלול המחקרי המבקשות/ים לחקור נושאים שיש להם נגיעה לזירה הבינלאומית להכיר את המחקר בתחום היחסים הבינלאומיים. זהו למעשה המסלול המרכזי, עבור תלמידות/ים אלו, שמאפשר לגבש כלים ותיאוריות למחקרים המשלבים בין הזירה המדינתית והזירה הבינלאומית.

תלמידות/ים שיתקבלו לתכנית המוסמך במדע המדינה ללא רקע ביחסים בין-לאומיים ילמדו את הקורס "מבוא ליחסים בין-לאומיים" כקורס השלמה במהלך השנה הראשונה.

במסגרת תכנית המוסמך התלמיד/ה תלמד את כל קורסי החובה של תחום הלימודים במדע המדינה בהתאם למסלול שתבחר (מחקרי/לא מחקרי) ואת קורס החובה של המחלקה ליחסים בין-לאומיים: במסלול המחקרי את הקורס "תיאוריות ומחקר ביחב"ל" ובמסלול הלא מחקרי אחד מבין הקורסים: "הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין לאומית" או "ביטחון בזירה הבין לאומית – המשכיות ושינוי". תלמידות/ים שמשלימות/ים את הקורס "מבוא ליחב"ל" לא יורשו ללמוד במקביל את קורס החובה של המגמה וידחו אותו לשנה ב'.

במסלול המחקרי תכתוב התלמיד/ה עבודה סמינריונית אחת במסגרת המחלקה למדע המדינה. תלמיד/ה במסלול הלא מחקרי תכתוב עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ואחת ביחסים בינלאומיים. סמינר ניתן לכתוב אך ורק בקורס המוגדר בשנתון שו"ס, סמינר או במסגרת קורס קריאה מודרכת.

התלמיד/ה תידרש לעמוד במכסת נקודות הזכות הנדרשת לתואר שני במחלקה למדע המדינה.

תוכנית הלימודים

מסלול מחקרי

56829   מתודולוגיה של מחקר פוליטי                                                      5 נ"ז

56865   גישות ותיאוריות במדע המדינה                                                  4 נ"ז    

58844  תיאוריות ומחקר ביחסים בין לאומיים                                            4 נ"ז

קורס אחד לפחות מקורסי תל"ם (בשנה א' או ב')                                        4 נ"ז

סמינר אחד כולל עבודת סמינר                                                                8-6 נ"ז

קורסי בחירה להשלמת מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר (יש ללמוד חצי מנקודות הזכות במחלקה ליחסים בין-לאומיים וחצי במחלקה למדע המדינה).

מסלול לא מחקרי

56964   אוריינות מחקרית למתקדמים                                                     2 נ"ז

56996   מדע המדינה – מצב הדיסציפלינה                                               4 נ"ז

יש לבחור אחד מבין השניים (בהתאם לתנאי סף):

58828 ביטחון בזירה הבין לאומית – המשכיות ושינוי                                  4 נ"ז

58121 המערכת הכלכלית הבין לאומית                                                    4 נ"ז

שני סמינרים כולל עבודות סמינר                                                             16-12 נ"ז

קורסי בחירה להשלמת מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר (יש ללמוד חצי מנקודות הזכות במחלקה ליחסים בין-לאומיים וחצי במחלקה למדע המדינה).

עם סיום תואר המוסמך בתכנית זו יהיו התלמידות/ים שיעמדו בדרישות המסלול המחקרי רשאיות לכתוב עבודת גמר רק במסגרת תחום הלימודים הראשי, המחלקה למדע המדינה.

סה"כ במסלול הלא מחקרי ובמסלול המחקרי 36 נ"ז