גלית בינט

גלית  בינט
גלית
בינט
דוקטורנטית המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר: תרומת החינוך המקצועי לעיר: זהות מקומית, אי שוויון (צמצום פערים) ופיתוח מדיניות חינוכית עירונית
מנחים: פרופ' אבנר דה-שליט ופרופ' מומי דהן
galit.bineth@mail.huji.ac.il
מחקר זה יוצא מתוך התמודדותן של הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית עם פערים כלכליים וחברתיים, קיטוב מרחבי, ניעות כלכלית נמוכה והגירה שלילית של צעירי המקום. המחקר בוחן את הפוטנציאל הגלום בחינוך טכנולוגי מקצועי מבוסס מקום – המשלב בין לימוד תיאורטי להתנסות מעשית המבוססת המשאבים הייחודיים של הקהילה והיישוב – עבור הפרט, היישוב והחברה בכללותה. לשם כך, מתחקה המחקר אחר תהליכי גיבוש הזהות של מתבגרים החיים בפריפריה בישראל ביחס להתפתחותם האישית והתעסוקתית וקושר בינם לבין מקום המגורים בו ירצו לחיות בעתיד. כן בוחן המחקר את האופן בו תכנית חינוכית מבוססת מקום משפיעה על תחושות הצעירים לקראת השתלבותם בחברה ובשוק העבודה. מחקר זה חוצה דיסציפלינות ומבקש לספק נתונים אמפיריים ותובנות תיאורטיות שיובילו לגיבוש מדיניות חינוכית ומקומית המכוונת לצמיחה מכלילה, להגדלת שוויון ההזדמנויות, לצמיחה כלכלית ולשיפור החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.