נטע משה

נטע  משה
נטע
משה
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר - כברת הדרך: כיצד משפיעים תנאי הדרך הפוליטים והגאוגרפיים על בחירת מדינת היעד של מבקשי מקלט?
מנחה - פרופ' דן מיודובניק
neta.moshe@mail.huji.ac.il
תחום המחקר שלי הוא הגירה של מבקשי מקלט ופליטים ובו אני מתמקדת באחד המרכיבים הפחות נחקרים של הגירת המקלט והוא מסע ההגירה. אני מבקשת לטעון כי לתנאים הפוליטיים השוררים במדינות המעבר בעת המסע השפעה על התקדמות מסע ההגירה או על עצירתו, ועל הבחירה במדינות היעד. לצורך כך, אני עושה שימוש במידע נרטיבי ומרחבי שעלה מראיונות שביצעתי עם מבקשי מקלט, ושופך אור על שיקולי מבקשי המקלט בעת מסע ההגירה. בכך אני מבקשת לתרום תרומה הן תיאורטיות והן אמפיריות-מתודולוגיות להבנת ההשפעה והמורכבות של התנאים הפוליטיים בדרך, תוך קישור בין ניתוח מרחבי (באמצעות GIS) לניתוח נרטיבי תמטי של התנאים הפוליטיים במהלך המסע.