לימודי הדגש במדיניות, רגולציה ומנהל ציבורי

שנת הלימודים תשע"ט

מרצה אחראית: פרופ' שרון גלעד

 

חקר המדיניות והמנהל ציבורי עניינו באופן שבו שינויים בעולם החומרי ובטכנולוגיה, מחד, ושינויים בתפיסות הציבור, מאידך, כפי שאילו באים לידי ביטוי בבחירות, בדעת קהל, בסדר היום התקשורתי וברשתות החברתיות, בפעילות של ארגוני מחאה ועוד, מתרגמים לידי שינויי מדיניות. השינויים האמורים באים לידי ביטוי בתנודות בסדר היום הממשלתי, בהחלטות ממשלתיות, ובסופו של יום מיושמים על ידי הסקטור הציבורי, בין כספק שירותים ובין כמסדיר של שווקים ושירותים פרטיים. ההסברים שהספרות במדיניות מציבה לתהליך התרגום של שינויים בעולם ובתפיסות הציבור לידי מדיניות ויישומה נטועים באינטראקציה שבין גורמים משני סוגים. הגורם הראשון נוגע לקובעי המדיניות עצמם, ועניינו התפיסות וההתנהגות של מקבלי ההחלטות והגורמים המעצבים אותם. הגורם השני הוא ההקשר שבו קובעי המדיניות פועלים, ובפרט חלוקת הכוח שבין הממשלה ומוסדות אחרים, גורמים נוגדי שינוי, יחסי הכוח שבין הדרג הפוליטי הנבחר והדרג המנהלי וההשפעה של שינויים רעיוניים ובסדר היום הגלובאלי.

חברות/י הסגל המתמחות/ים במדיניות ומנהל ציבורי, במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, עוסקות/ים בסוגיות בעלות השלכה על חיי כולנו. בכלל זה, כיצד קובעות/י מדיניות מקבלות/ים החלטות? מדוע מדיניות נוטה להיות יציבה במשך שנים, חרף שינויים בצרכייי וציפיות החברה, ותחת אילו תנאים היא עוברת שינויים מהירים ומפליגים? האמנם חלה נסיגה במדינת הרווחה, ואם כן – אילו הסדרים ומוסדות מילאו את החלל שהיא הותירה אחריה? באיזו מידה מהווה הבירוקרטיה חסם או זרז לתגובת הדרג הפוליטי לרצון הציבור? כיצד משפיעה מהפכת המידע והבינה המלאכותית על התנהלותם של ארגונים ציבוריים?  

 

מטרת התכנית

ההדגש במדיניות, רגולציה ומנהל ציבורי מיועד לתלמידות ותלמידים המעוניינות להשתלב במגזר הציבורי, ובארגוני מגזר שלישי או פרטי העוסקים בתחומים הנושקים לעולם הציבורי. בנוסף, תלמידות ותלמידים הרשומות בהדגש יזכו להשכלה שגם תאפשר להן להגיש מועמדות להמשך לימודים לתואר שני ושלישי במחלקה למדע המדינה ובבתי הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית או באוניברסיטאות אחרות, בארץ ובחו"ל.

 

תכנית הלימודים

תלמידות/י ההדגש יהיו מחויבות ב-22 נ"ז לפחות בלימודי ההדגש. בכלל זה הן יחוייבו בקורס חובה של 2 נ"ז, ב-6 נ"ז, לפחות, מבין קורסי ליבה תיאורטיים במדיניות, במנהל ציבורי ורגולציה במחלקה למדע המדינה, ב-6 נ"ז קורסי בחירה בקורסי ההדגש במחלקה למדע המדינה ו/או בקורסי בחירה לתואר שני בבית הספר למדיניות ציבורית, שיפתחו לטובת תלמידות/י שנה ג' בהדגש בלבד (האחרונות בכפוף לעמידה בתנאים נוספים), ובכתיבת עבודת סמינר במסגרת קורסי הליבה או הבחירה של ההדגש (8 נ"ז).

 

תנאי קבלה והגשת מועמדות

זכאות למעבר לשנה ב' במחלקה למדע המדינה. תלמידות ותלמידים המעוניינות להצטרף להדגש זה יגישו בקשה בתום לימודי שנה א' ועם קבלת כל הציונים, עד לתאריך 1.9.2018 למייל political@savion.huji.ac.il  בליווי קורות חיים והצהרת כוונות, שלא תעלה על מאתיים מילים, בה ת/יספר המועמד/ת על תחומי התעניינותו/ה הקשורים להדגש.

 

סיכום לימודי מדע המדינה בדגש על מדיניות, רגולציה ומנהל ציבורי

קורסי חובה כלליים*

24 נ"ז

קורס חובה להדגש

2 נ"ז

קורסי ליבה בהדגש

6 נ"ז

קורסי בחירה להדגש במדע המדינה או בביה"ס למדיניות ציבורית

6 נ"ז

כתיבת סמינר במסגרת קורס בחירה בהדגש

8 נ"ז

קורסי אבני פינה

4 נ"ז

קורסי בחירה כלליים במחלקה

10 נ"ז 

סה"כ נקודות זכות בחוג

60 נ"ז

* תלמידות ההדגש עשויות להיות פטורות מקורסי שיטות מחקר וסטטיסטיקה וכתיבה מדעית אם הקורסים נלמדים בחוגם השני. תלמידות שיהיו פטורות מקורסים אלו ישלימו את נקודות הזכות החסרות מבין קורסי הבחירה והליבה של המחלקה למדע המדינה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' שרון גלעד