פירוט המגמות

מוסמך במדע המדינה

 

המסלול הכללי הוא מסלול הבסיס של התואר המאפשר לסטודנטים לבחור ממגוון הקורסים מכל תת-תחום של מדע המדינה. מומלץ לכל אלה אשר אינם מבקשים להתמחות בתת-תחום ספציפי.

 

מגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה - ראש המגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראלד"ר ואא'ל אבו עקסה

 

תכנית הלימודים במסגרת מגמה זו מקנה הבנה מעמיקה ומעשית של המאפיינים, הדינמיות והתהליכים של הפוליטיקה והדמוקרטיה בישראל, ומפתחת גישה ביקורתית לסוגיות ומחלוקות בתחום בארץ ובעולם. הלימודים במגמה יבחנו סוגיות הנוגעות לדמוקרטיה ולפוליטיקה מנקודות מבט אמפירית, תיאורטית ונורמטיבית. המטרה העיקרית היא להקנות לסטודנטים ידע והבנה מובחנים וגם משולבים של שני היבטים אלו. לתוכנית מסלול לא מחקרי (עם אפשרות מעבר למסלול מחקרי) והיא כוללת לימודי חובה, לימודי ליבה ייעודיים וכן מגוון עשיר של קורסי בחירה.

 

 

מגמה במחשבה פוליטית - ראש המגמה במחשבה פוליטיתד"ר יפתח אלעזר

המגמה במחשבה פוליטית נועדה לתלמידים לתואר מוסמך ולתלמידי התוכנית ללימודי מחקר במדע המדינה (תל"ם) המבקשים להתמחות בפילוסופיה פוליטית, בהיסטוריה של רעיונות פוליטיים ובחקר אידיאולוגיות פוליטיות. תכנית הלימודים של המגמה מפגישה את התלמידים עם טקסטים שעיצבו את המחשבה על פוליטיקה מאפלטון ומקיאבלי עד רולס ופוקו; היא מקנה להם הזדמנות לבחון לעומק מושגים וערכים כמו שוויון, צדק, חירות, דמוקרטיה, ריבונות ופטריוטיות; היא מאפשרת להם לחקור אידיאולוגיות פוליטיות כגון ליברליזם, סוציאליזם, שמרנות, אנרכיזם ופמיניזם; והיא מציעה כלים תיאורטיים המסייעים לנתח ולפתור בעיות בתחום המדיניות הציבורית והחיים האזרחיים.

 

מגמה במשפט וממשל - ראש המגמה במשפט, ממשל וחברהפרופ' דן אבנון

מגמת משפט, ממשל וחברה הינה מגמה חדשה וייחודית של המחלקה למדע המדינה, בשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, אשר נועדה להקנות לתלמידי תואר מוסמך במדע המדינה ידע רלוונטי בתחומי המשפט, הממשל והחברה בישראל. מגמה זו צמחה מתוך ההבנה כי המשפט הינו גוף ידע נדרש בכל עשייה פוליטית, ציבורית וחברתית. על כן, הכשרה משולבת בתחומים אלו במסגרת תואר מוסמך (לא מחקרי) במחלקה למדע המדינה תקנה לתלמידי המגמה ידע ומיומנויות נדרשות בכל אחד מן התחומים לצד חיזוק ההכרה לגבי יחסי הגומלין ביניהם. תוכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה ובחירה במחלקה למדע המדינה בשילוב מרכיב משמעותי של קורסי בחירה בפקולטה למשפטים. למסיימים בהצלחה יוענק תואר מוסמך במדע המדינה במגמת משפט, ממשל וחברה.

 

 

מגמה ביחסים בין-לאומיים - ראש המגמה ביחסים בינלאומייםפרופ' דני מיודובניק

המגמה מאפשרת התמחות בסוגיות העוסקות בממשק שבין הזירה המדינתית והבינלאומית. המגמה מבוססת על הקרבה הדיסציפלינארית שבין המחלקות למדע המדינה וליחסים בינלאומיים ומאפשרת לתלמידים במדע המדינה לחזק את היכרותם עם תיאוריות ומתודות מתחום היחסים הבינלאומיים. במסגרת הלימודים ישלבו התלמידים קורסי יסוד, סמינרים וקורסי בחירה מהמחלקה ליחסים בינלאומיים. המגמה מתאימה לתלמידים במסלול המחקרי ובמסלול הלא מחקרי.

 

מגמה בתקשורת פוליטית - ראש המגמה בתקשורת פוליטיתד"ר מיטל בלמס

התכנית תעסוק בתקשורת פוליטית, בפסיכולוגיה פוליטית ובדעת קהל. כמו כן, נתמקד באופנים בהם תחומים אלו פועלים ומתעצבים מחדש בעידן הדיגיטלי. אמצעי התקשורת בימינו מהווים גורם מרכזי המתווך בין אזרחים, מנהיגים ומוסדות פוליטיים. מטרת התכנית לספק מסגרת תיאורטית ומעשית להבנת קשרי הגומלין בין התקשורת והפוליטיקה, תוך התמקדות בהיבטים פסיכולוגיים של תקשורת ופוליטיקה, בתקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי, בהשפעת התקשורת על דעת קהל, בתהליכי שכנוע ושינוי עמדות ובהשתתפות פוליטית דיגיטלית. כל הנושאים ילמדו בפרספקטיבה השוואתית (בישראל ומחוצה לה).

 

 

 

תכנית תל"ם  -לתלמידי בוגר מצטיינים  + קישור למלל

 

 

תל"ם, התכנית ללימודי מחקר - ראש התוכנית ללימודי מחקר: פרופ' אורן ברק

 

התכנית ללימודי מחקר (תל"ם) במדע המדינה משלבת לימודים לתואר שני ושלישי. לתכנית מתקבלת בכל שנה קבוצה קטנה של סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים הזוכים, באופן מלא או חלקי לפטור משכר לימוד, למלגת מחייה ולשכר בגין תרגול. התכנית מיועדת למצב את הסטודנטיות והסטודנטים בתכנית בחזית של המחקר במדע המדינה, והיא כוללת הכשרה מקיפה ומגוונת. סטודנטיות וסטודנטים בתכנית יקבלו במהלך לימודיהם תואר מוסמך במסלול המחקרי. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטיות והסטודנטים לשלוש שנות לימודי דוקטורט, בהתאם לתנאים המפורטים בתכנית הלימודים.

רק מועמדים שיעברו את תהלים הסינון הראשוני יוזמנו לראיונות שיערכו במהלך חודש יוני.