Is the Party Over? How Israel Lost Its Social Agenda

תקציר:

הספר עוסק במדיניות החברתית בישראל בשנים 1965-1977 ובבדיקה היסטורית של התהליך שמוכר במדינות רבות: שינוי בסדרי עדיפות שמביא לקיצוצים והתעלמות מבעיות חברתיות. לרוב ההסברים לכך הם דטרמיניסטים: מדינות הרווחה היו אדיבות מדי ולא כלכליות, ונעלמו בגלל אימוץ של גישה כלכלית יותר "מציאותית" ופחות "נאיבית". טיעונים אלה משתלבים עם טיעונים שלאידיאולוגיה אין מקום במערכות פוליטיות מודרניות. ספר זה מציג הסבר אחר: מפלגות עם סדר יום חברתי לא שינו את האידיאולוגיה, אלא איבדו את היכולת להוציאה לפעול בגלל קריסה של המבנה של מפלגות. אפשר גם לומר, שלא סוף האידיאולוגיה הביא להידרדרות של מפלגות וקריסתן אלא שעם קריסה של מפלגות אבדה היכולת לממש סדר יום חברתי. דבר המייחד את ישראל במקרה הזה הוא המכה הקשה שספגה המפלגה השולטת – מפלגת העבודה – בגלל מלחמת יום הכיפורים ואי-יכולתה להגיע להכרעה בעניין עתיד השטחים. מדיניות החוץ המורכבת המשיכה להלום בכל המערכת הפוליטית גם לאחר מכן. מעבר לכך, נטען בספר שאי-אפשר להמשיך את ההפרדה בין המחקר של אידיאולוגיות והמחקר של מוסדות: תרומתו של ספר זה הוא בחשיפת התהליך והקשר בין רעיונות והכלי שמוביל אותם.