אנא בחר/י

ברצוני להירשם לתואר בוגר במדע המדינה במסגרת חג חוגית, אך באתר של הרישום לאוניברסיטה אין את האפשרות הזאת.

לפי נהלי האוניברסיטה: בשנה א' חייבים כל תלמידי המחלקה ללמוד במסלול הדו-חוגי. תלמיד יהיה רשאי לעבור למסלול חד-חוגי בשנת הלימודים השנייה רק אם עמד בתנאי המעבר המפורטים בפרק ד' בשנתון הפקולטה