תואר מוסמך כללי

שנת הלימודים תשפ"א

יועץ תואר מוסמך: ד"ר אפרים פודוקסיק

* להורדה כקובץ PDF

לימודי מוסמך כללי מיועדים לתלמידות ולתלמידים המעוניינות להשאיר לעצמן את מרחב התמרון הרחב ביותר האפשרי בבניית תכנית הלימודים שלהן או להתמקד בתחומים שאינם שייכים לאחת המגמות. 

מסלולי הלימוד

לימודי המוסמך מתקיימים כבר מהשנה הראשונה במסלול מחקרי ובמסלול לא מחקרי.

המסלול המחקרי – עם עבודת גמר (תיזה) – קורסים בהיקף 32 נ"ז, ו-4 נ"ז על עבודת סמינר. סה"כ  36 נ"ז.

המסלול הלא מחקרי – ללא עבודת גמר – קורסים בהיקף 28 נ"ז, ו-8 נ"ז על עבודות סמינריוניות. סה"כ 36 נ"ז.

ניתן ללמוד תואר כללי במדע המדינה או לשלב במסגרת לימודי המוסמך אחת מהמגמות הבאות: דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל, יחסים  בין-לאומיים, תקשורת פוליטית, מחשבה פוליטית משפט,ממשל וחברה.

המסלול המחקרי

1. תנאי מינימום לקבלה

בוגרת המחלקה למדע המדינה בציון גמר במחלקה של 87 לפחות, או בוגרת מחלקות אחרות בציון גמר לבוגר של 87 לפחות ושהשיגה ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. יועץ  לימודי המוסמך יקבע לכל תלמידה את תכנית לימודי ההשלמה.

תלמידה המעוניינת להתקבל למסלול המחקרי תגיש מסמך "הצהרת כוונות" הכולל נימוקים וציון תחום המחקר שהיא מבקשת לחקור.

ועדת קבלה של המחלקה תחליט במהלך חודש יוני  על המתקבלות למסלול המחקרי, מתוך המועמדות העומדות בתנאי הקבלה.

התלמידה במסלול המחקרי אמורה למצוא מנחה מבין חברות/י הסגל במחלקה לכתיבת עבודת הגמר. על התלמידה מוטלת האחריות למצוא מנחה עד תחילת שנת הלימודים השנייה לתואר המוסמך. המחלקה למדע המדינה תסייע לתלמידות במציאת מנחות/ים אך אינה מבטיחה מנחה לכל תלמידה המתקבלת למסלול המחקרי.

תלמידת המסלול הלא מחקרי אשר עמדה בתנאי המעבר (ראי סעיף "תנאי מעבר בין מסלולים" בהמשך), רשאית להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי אחרי השנה הראשונה של לימודיה. המעבר מותנה בנכונות של אחת/ד ממרצות/י המחלקה להנחות אותה בכתיבת עבודת הגמר ובאישור היועץ לתלמידות המוסמך.  

2. תנאי מעבר לשנה ב' במסלול המחקרי

תלמידה שהחלה לימודיה במסלול המחקרי תהיה זכאית להמשיכם במסלול זה בשנה ב', על פי התנאים הבאים ובאישור היועץ לתלמידי מ"א:

 1. ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסי החובה
 2. ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי שנה א' המבוסס על 16 נ"ז לפחות
 3. ציון של 90 לפחות בעבודה הסמינריונית
 4. מציאת מנחה. תלמידה שלא תמצא מנחה עד תחילת שנה ב', תיאלץ להשלים לימודיה במסלול הלא מחקרי

3. תנאי מעבר לכתיבת התזה 

במהלך הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה חייבת התלמידת להציג הצעת מחקר לתזה המאושרת על ידי המנחה. הצעת מחקר תוגש למזכירות המחלקה יחד עם "טופס אישור הצעת מחקר" חתום על ידי מנחה העבודה. אם לא עמדה בתנאי זה, תחויב לסגור תואר במסלול הלא מחקרי.

4. דרישות

 1. 32 נ"ז קורסים (קורסים ברמת המוסמך) ועבודה סמינריונית (4 נ"ז). את העבודות הסמינריוניות ניתן לכתוב אך ורק בקורסים של מרצות/י המחלקה (למעט במספר מגמות) המוגדרים בשנתון שו"ס, סמינר, סדנה או במסגרת קורס קריאה מודרכת. בנוסף, התלמידה במסלול המחקרי תכתוב ותגיש עבודת גמר. יש להשלים את חובות הקורסים בתוך שנתיים אקדמיות ואת כל חובות התואר בתוך שנתיים וחצי עד שלוש שנים אקדמיות.
 2. התלמידה תידרש ללמוד שני קורסי חובה במהלך שנת הלימודים הראשונה: "מתודולוגיה של מחקר פוליטי" (5 נ"ז) ו-"גישות ותיאוריות במדע המדינה" (4 נ"ז) בנוסף תידרש ללמוד במהלך התואר קורס אחד מתכנית תל"ם.
 3. התלמידה תשלים קורסי בחירה נוספים על מנת לצבור את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר. בכל הנוגע ללימודי בחירה, קורסי קריאה מודרכת ועבודות סמינריוניות -  ראי סעיף "דרישות כלליות בשני המסלולים (מחקרי ולא מחקרי)" בהמשך.
5. עבודת גמר
 1. עבודה הגמר הנדרשת תהא בהיקף של לא יותר מ-15,000 מילים (לא כולל הערות שוליים וביבליוגרפיה). במקרים חריגים יכול/ה מדריכת/ך העבודה לאשר לתלמידה לכתוב עבודה ארוכה יותר.
 2. מומלץ שעבודת הגמר תתבסס על הרחבתה של העבודה הסמינריונית אותה כתבה התלמידה במהלך לימודי המ"א.
 3. מדריכת/ך עבודת הגמר וקורא/ת שני/יה אותה/ו מינה יועץ המוסמך יקראו ויעניקו את הציון לעבודת הגמר. הציון הסופי של העבודה יהיה הממוצע בין הציון שהעניק/ה הקורא/ת הנוספת/ף ובין הציון שהעניק/ה המנחה.
 4. במקרה של יותר ממנחה אחת/ד יעניקו המנחות/ים ציון משותף או שיחושב ממוצע הציונים שלהן/ם לצורך חישוב הציון הסופי. בכל מקרה משקל הציון של הקורא/ת החיצוני/ת יהיה שווה למשקל הציון המשוקלל של המנחות/ים.
 5. במקרים בהם ההפרש בין הציונים הסופיים שהעניקו קוראות/י עבודת הגמר עולה על 9 נקודות, או במקרים בהם קורא/ת העניק/ה לעבודה ציון מתחת ל-85 והקורא/ת השני/יה העניק/ה לעבודה ציון 85 ומעלה, ימנה יועץ המוסמך קורא/ת שלישי/ת לעבודה. ציון העבודה הסופי יהיה ממוצע של שלושת הציונים תוך התחשבות בכלל הבא: אם שניים מתוך שלושת הציונים להם זכתה העבודה הם 85 ומעלה, אזי יהא ציון העבודה הסופי לפחות 85 (במקרה זה התלמידה תהא זכאית להמשיך ללימודי דוקטורט במחלקה למדע המדינה). לחלופין, אם שניים מתוך שלושת הציונים להם זכתה העבודה נופלים מ-85, אזי יהא ציון העבודה הסופי 84 או פחות (במקרה זה התלמידה לא תהא זכאית להמשיך ללימודי דוקטורט במחלקה למדע המדינה). במקרים בהם אין צורך במינוי קורא/ת שלישי/ת יהא ציון העבודה הסופי ממוצע של הציונים שהעניקו שני/שתי הקוראות/ים לעבודה, כמפורט בסעיף 5ג'.
 6. מאמר יוכל להיחשב כתזת מ״א אם התפרסם המאמר בכתב עת שמדורג בקטגוריה רלוונטית בדירוג כתבי העת Journal Citations Index) ISI‏) או בכתב עת המדורג ברבעון הראשון (העליון) של כתבי העת בקטגוריה רלוונטית  על פי דירוג Scimago) SJR‏). במקרים מיוחדים יתקבלו גם מאמרים שפורסמו בכתבי עת אחרים ‏באישור ‏של ‏היועץ. במקרה זה יעניק/תעניק המדריכה/ך  אשר ליווה/תה  את התלמידה  את  הציון  הסופי לתלמידה לאחר התייעצות עם יועץ המוסמך.

המסלול הלא מחקרי

1. תנאי מינימום לקבלה

בוגרת המחלקה למדע המדינה בציון גמר במחלקה של 80 לפחות(זהו סף המינימום לקבלה. תלמידות שציוניהן בלימודי תואר ראשון נעים בין 84-80, בקשותיהן להתקבל יובאו לדיון בוועדת הקבלה של המחלקה ללימודי המ"א) או בוגרת מחלקות אחרות בציון גמר בלימודי הבוגר של 80 לפחות ושהשיגה ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה קודם לתחילת לימודי המוסמך במחלקה. יועץ המוסמך יקבע לכל תלמידה את תכנית לימודי ההשלמה.

2. דרישות

 1. 28 נ"ז בלימודי קורסים (קורסים ברמת המוסמך) ושתי עבודות סמינריוניות (4 נ"ז כ"א). את העבודות הסמינריוניות ניתן לכתוב אך ורק בקורסים של מרצי המחלקה (למעט מספר מגמות) המוגדרים בשנתון שו"ס, סמינר, סדנה או במסגרת קורס קריאה מודרכת. יש להשלים את התואר בתוך שנתיים אקדמיות.
 2. התלמידה תידרש ללמוד שני קורסי חובה במהלך שנת הלימודים הראשונה: "אוריינות מחקרית למתקדמים" (2 נ"ז) ו-"מדע המדינה – מצב הדיסציפלינה" (4 נ"ז).
 3. התלמידה תשלים קורסי בחירה נוספים על מנת לצבור את מכסת נקודות הזכות הנדרשת לתואר. בכל הנוגע ללימודי בחירה, קורסי קריאה מודרכת ועבודות סמינריוניות - ראי סעיף "דרישות כלליות בשני המסלולים (מחקרי ולא מחקרי)" בהמשך.

תנאי מעבר בין מסלולים

המעבר מהמסלול הלא מחקרי למסלול המחקרי

 1. תלמידת המסלול הלא מחקרי אשר השיגה בשנת הלימודים הראשונה ממוצע של 87 לפחות בשני קורסי החובה של המסלול הלא מחקרי וציון 90 לפחות בעבודה סמינריונית תוכל לעבור למסלול המחקרי, באישור היועץ לתלמידי מוסמך ובתנאי שמצאה מרצה מהמחלקה המוכנה/ן להדריך אותה בכתיבת עבודת הגמר.
 2. תלמידה העוברת למסלול המחקרי תחויב ללמוד את שני הקורסים של המסלול המחקרי: "גישות ותיאוריות במדע המדינה" ו- "מתודולוגיה של מחקר פוליטי"
 3. כל תנאי המסלול המחקרי יחולו על כל תלמידה שעוברת למסלול המחקרי.
 4. תלמידה העוברת למסלול המחקרי תחויב ללמוד קורסים מתכנית תל"ם בהיקף של 4 נ"ז.

המעבר מהמסלול המחקרי למסלול הלא מחקרי

תלמידת המסלול המחקרי יכולה לעבור למסלול הלא מחקרי בכל שלב שהוא במהלך לימודי המוסמך. אם עמדה בהצלחה בקורסי החובה של המסלול המחקרי ("גישות ותיאוריות במדע המדינה",  "מתודולוגיה של מחקר פוליטי")  לא תידרש ללמוד את קורסי החובה של המסלול הלא מחקרי.

דרישות כלליות בשני המסלולים (מחקרי ולא מחקרי)

קורסי בחירה

על התלמידה ללמוד קורסי בחירה כהשלמה למכסת נקודות הזכות הנדרשת בכל אחד מהמסלולים. התלמידה רשאית לצבור עד 4 נ"ז מקורסים מחוץ למחלקה ובלבד שקורסים אלו הם ברמת המוסמך, ומוגדרים בשנתון האוניברסיטה כקורסי מוסמך. במקרים מיוחדים עשוי יועץ המוסמך לאשר קורסים מחוץ למחלקה מעל למכסה זו

עבודות סמינריוניות

        בשני המסלולים תכתוב התלמידה עבודות סמינריוניות: במסלול המחקרי עבודה סמינריונית אחת, ובמסלול הלא מחקרי שתי עבודות. במסלול המחקרי, כתיבת העבודה במהלך לימודי שנה א', מהווה אחד מתנאי המעבר לשנה ב'. במסלול הלא מחקרי, מומלץ לכתוב עבודה אחת במהלך לימודי שנה א' ועבודה שנייה במהלך לימודי שנה ב'. את העבודות הסמינריוניות ניתן לכתוב אך ורק בקורסים של מרצי המחלקה למדע המדינה (למעט במספר מגמות) המוגדרים בשנתון שו"ס, סמינר מ"א, סדנה, או במסגרת קורס קריאה מודרכת. התלמידה אינה רשאית לכתוב את שתי העבודות אצל אותה/ו מרצה. במקרה שתלמידה כותבת יותר משתי עבודות סמינריוניות, לא יוענקו לה נקודות זכות ליותר משתי עבודות (4 נ"ז על כל עבודה) בשקלול הציון הסופי לתואר.

קורסי קריאה מודרכת

קורסי קריאה מודרכת נועדו לאפשר לתלמידה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיה בנושאים תחומיים ובין-תחומיים בהם יש לה עניין מיוחד ואשר אינם נכללים בקורסים המוצעים במסגרת תכנית הלימודים של המחלקה. תלמידה תוכל להשתתף בקורס קריאה מודרכת אחד במהלך לימודיה ובלבד שתמצא מרצה להדרכה בקריאה מתאימה. בקורסי הקריאה תתקיים בדרך כלל פגישה בת שעה כל שבועיים לפחות. ניתן לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס הקריאה ובמקרה זה יירשמו 4 נ"ז וציון נפרד נוסף על העבודה. במקרים מיוחדים עשוי היועץ לאשר קורס קריאה מודרכת נוסף, אך לא עם אותה/ו המרצה איתה/ו למדה התלמידה את קורס הקריאה המודרכת הראשון.

לימודי שפה זרה

במקרים מסוימים תוכל תלמידה לכלול 4 נ"ז בלימודי שפה זרה במניין הנ"ז לתואר מוסמך במסגרת 4 נ"ז המורשות לה מחוץ לחוג. נ"ז בעבור קורס שפה זרה ברמת מתקדמים יוכרו באישור של יועץ המוסמך. נ"ז בעבור קורס שפה זרה ברמת מתחילים יוכרו במקרים חריגים בלבד (ובתנאי שלימודי השפה נדרשים לצורך עבודת המחקר של התלמיד), באישור מיוחד של יועץ המוסמך וועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה.

חישוב הציון הסופי

מסלול מחקרי

קורסים:  60%                

עבודת גמר:  40%

מסלול לא מחקרי

 קורסים: 100%

לתנאי קבלה, מועדי הרשמה, הליך ההרשמה ורשימת יועצות/ים